top of page

درباره ی مرکز مشاوره آرزو

در مرکز مشاوره آرزو همه ی همت ما بر این است که بتوانیم آن من درون و خود حقیقی هر فرد را به او نشان داده و به او کمک کنیم که به یک درک عمیق تری از خود دست یابد و کشف کند که او,خودحقیقی او چیزی فراتراز این جسم مادی, احساسات و خاطرات است . ودر نتیجه ی این شناخت, درک کند که من درون او موجودی فراتر از این جسم مادی واین سطح آگاه و حتی ناخودآگاه ذهن اواست
ودر نهایت اینکه این مرکز بر این است که شما را به این توان برساند که خود بتوانید بین لایه های زیرین آن من درونتان تعادل ایجاد کنید . سلامت و آرامش و امنیت در این سفر زیبای زندگی با ایجاد تعادل در ذهن و بدن است که اتفاق می افتد
در مرکز مشاوره آرزو ما با تمرینات و تجارب  معنوی ای که ایجاد میکنیم به شما اجازه میدهیم تا به تعادل و صلح و آشتی ای درونی دست یافته و در پیامد آن زندگی بهترتوام با آرامش بیشتری را با ایجاد این درک عمیق درونی وآشتی با خود تجربه کنید 
bottom of page