top of page

خدمات ما


در مرکز مشاوره ی آرزو ما بر این باورهستیم که  انسان ترکیبی از بدن, روح و ذهن است که هر سه اینها باید در تعادل باشند. ذهن, رییس و کنترل کننده بدن در انسان است که تمامیت و سلامت انسان را مشخص می کند.اگر به هر دلیلی یکی از وجوه این مثلث دچار نقص و یا مشکلی شود این فرد در جامعه به عنوان یک انسان نرمال و سالم شناخته نخواهد شد

در بعضی جوامع مردم بر این باورند که ذهن مکان فیزیکی حضور روح در بدن است اگر ما به این نظریه باور داشته باشیم ذهن پل ارتباطی روح و بدن در انسان است لذا به منظور ساختن یک تعادل منطقی بین وجوه سازنده انسان یعنی روح بدن و ذهن ما به دانش وسیعی درباره ی انسان احتیاج داریم

در مرکز مشاوره آرزو, ما به تمرینات معنوی برای مهیا کردن آشتی و صلح عمیق درونی و حس خوب برای هر فرد باور داریم

زندگی برای بعضی از انسانها به مثابه یک جنگ و نبرد است و این مرکز بر این است تا به  کسانی  که در جستجوی راهی برای دست یافتن به آرامش شخصی و موفقیت هستند کمک کند

افراد باهوش همواره در جستجوی امکانات محیطی ای که به آنها در رسیدن به اهدافشان کمک کند هستند لذا مرکز مشاوره آرزو بهترین مکان در جامعه کنونی ماست که می تواند به شما در یافتن بهترین راه ممکنه کمک کند

ما مشتاقانه شما را به این مرکز برای دست یافتن و بهره وری از سرویسهای مختلف آن دعوت می کنیم

به امید دیدار شما در آرزو

.

bottom of page